Heading 1

Nhóm Bác Ái

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas

  Về Nhóm Bác Ái...  
  
Sứ Mệnh
Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được hình thành vào tháng 07 năm 2014 qua sự dẫn dắt của cha cựu Chánh xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn nhằm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu sống yêu thương và giúp đỡ những anh chị em nghèo, những người thiếu thốn và đau khổ trong và ngoài nước Mỹ:
"Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm (Mt 25,35-36)."
Được sự hướng dẫn của Cha Chánh Xứ đương nhiệm Phaolô Nguyễn Tất Hải, Cha phó Giuse Nguyễn Minh Quang và Phó Tế vĩnh viễnVincent Đàm Hữu Thư, Nhóm Bác Ái gồm có tất cả những anh chị em thiện nguyện trong và ngoài Giáo Xứ. Những anh chị em này thường xuyên sinh hoạt với nhau qua những công việc bác ái chung của Giáo Xứ nhằm giúp đỡ và gây quĩ giúp người nghèo.
Để nuôi dưỡng và sống tinh thần Bác Ái theo lời Chúa dậy, Nhóm Bác Ái Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhắm đến hai mục đích chính:
1.        Yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khổ không nhà cửa, không cơm ăn áo mặc.
2.        Trở nên hoàn thiện như Chúa Cha là đấng hoàn thiện bằng những việc làm bác ái hy sinh như Chúa Giê-su đã dạy (Mt 5, 48).
  
  
Mission
​​"The Charity Group" of the Vietnamese Mother of Perpetual Help Parish was formed in July of 2014 by the encouragements of our former pastor Rev. Paul Tuan Bui in an effort to help the poor, the needy and the suffering in our society as Jesus Christ has commanded us:
"For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me (Mt 25:35-36)."
Under the guidance of our pastor, Father Paul Hai Nguyen, parochial Father Joseph Quang Nguyen and permanent Deacon Vincent Thu Dam, the “Charity Group” includes all volunteers within and outside the parish boundary. These volunteers come together regularly in all charity works of the parish to help and raise funds for the poor.
In order to nourish and live out the spirit of  charity following the teachings of our Lord Jesus Christ, the “Charity Group” has two main goals:
1.        To love and to help the poor, the homeless, the naked and the abandoned in our society.
2.        To become perfect as our heavenly Father is perfect by helping and sacrificing for the poor as Jesus has taught us (Mt 5:48).
  

H


 1. Title 1
  Title 1
 2. Title 2
  Title 2
 3. Title 3
  Title 3
 4. Title 4
  Title 4
 5. Title 5
  Title 5
 6. Title 6
  Title 6
 7. Title 7
  Title 7
 8. Title 8
  Title 8
 9. Title 9
  Title 9
 10. Title 10
  Title 10
 11. Title 11
  Title 11
 12. Title 12
  Title 12
 13. Title 13
  Title 13
 14. Title 14
  Title 14
 15. Title 15
  Title 15
 16. Title 16
  Title 16
 17. Title 17
  Title 17
 18. Title 18
  Title 18
 19. Title 19
  Title 19
 20. Title 20
  Title 20
 21. Title 21
  Title 21
 22. Title 22
  Title 22
 23. Title 23
  Title 23
 24. Title 24
  Title 24
 25. Title 25
  Title 25
 26. Title 26
  Title 26
 27. Title 27
  Title 27
 28. Title 28
  Title 28
 29. Title 29
  Title 29
 30. Title 30
  Title 30

Quí Cha, Thầy và Anh Chị Em Nhóm Bác Ái